Muslims, Christians should be forcibly sterilised: Sadhvi Deva Thakur