Threat to kill actor Prakash Raj, Brinda Karat, Kumaraswamy